Проектиране

Проектиране

Процесите по проектиране включват изработване на цялостна проектна документация, която съдържа всички етапи и фази на проектирането от замерване на място, през обсъждане на варианти за идейно решение до изцяло завършен проект придружен с подробна количествено-стойностна сметка и рекапитулация на материалите по част „Озеленяване“. Проектантския екип на „МАГИС“ изработва и реализира успешно проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“ във всички фази на инвестиционното проектиране.

Последователност при фази на проектиране:

  • Предпроектни проучвания
    Геодезическо заснемане на обекта, нанасяне на съществуваща растителност(паспортизация и фитосанитарна оценка), нанасяне на съществуващи сгради и комуникации, конфигурация на терен, климатични условия, почви, микроклиматични особености и др.
  • Задание за проектиране
    Заданието за проектиране е съобразено изцяло с идеите, желанията и бюджета на клиента. Обсъждат се визия, стил и функция на дворното пространство.
  • Идеен проект
    На базата на предпроектните проучвания и задание за проектиране се изготвя идейно решение. То показва обемно-пространствена композиция на дворното пространство, подходи, фунционални връзки и зониране на отделните пространства и кътове, както и зоните с растителност. Идейният проект се изготвя в първоначален вариант, след което подлежи на обсъждания с инвеститора докато не се постигне напълно препокриване с желанията на клиента.При възлагане от страна на инвеститора предлагаме изготвяне на висококачествени триизмерни визуалицазии за по-реалистична визия на идейното решение.

Технически проект

Техническия проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект. Той включва- проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките, дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност , обяснителна записка, количествена сметка за видовете залесителни работи и други видове СМР.Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), като част от проектната документация на техническия проект се изработват също: проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи, проект за електроснабдяване и външно художествено осветление, стойностна сметка по уедрени показатели, фрагменти от решението в по-едър мащаб.

Работен проект

Работния проект съдържа по-детайлна разработка на техническия проект.Чертежите на работния проект включват – проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място, проект за настилките с детайли за декоративните настилки, дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност, посадъчен чертеж, архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост – конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения.

Подробни количествено-стойностни сметки.

Свържете се с нас

За повече информация и оглед на място, не се колебайте да се свържете с нас!

Изпратете запитване

За повече информация и оглед на място, не се колебайте да се свържете с нас!

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *